Uppdaterade AT-uppgifter
Uppdaterade AT-uppgifter
Denna tjänst är avsedd för läkarstudenter och läkare

Jag läser på läkarprogrammet samtidigt som jag jobbar extra som polis vilket jag jobbat som under 8 år. Dessutom har jag precis påbörjat forskarutbildning i forensisk psykiatri.

Alla bloggar
Forensics blogg - Mr F
<oktober>
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Bloggar

Forensics blogg - Mr F

Progresstest (En nationell examination)
3:e februari
Views: 3122
I början i veckan var jag i Stockholm och deltog i ett seminarium kring progresstest (se nedan). Jag känner mig fortfarande osäker på vad jag ska tycka om det... Det finns klara fördelar, men också några påtagliga nackdelar. Jag funderar på vad ni tycker? Ska detta motarbetas eller accepteras som det är? Lunds representanter sa att det redan är klart att de kommer införa denna formen av test på sin utbildning redan under kommande hösten (2010).

Själv läser jag på Göteborgs Universitet och de har traditionella katedrala föreläsningar. Det passar mig och jag vill inte att de ska ändra på det. Än så länge ställer sig universitetsledningen avvaktande till att införa denna sortens test.

GRUNDUPPGIFTER OM PROVET
Testet skall genomförs 4 ggr/läsår och inkludera frågor från hela läkarutbildningens kunskapsområden.

Varje prov innehåller 200 frågor och skall slutföras på tre timmar.
Frågorna genereras av de enskilda fakulteterna på respektive universitet och lämnas över till ett nationellt universitetsgemensamt organ (en ?reviewboard?) som lottar fram och granskar de frågorna som är aktuella för att ta med i proven. De för också en dialog med de som skrivit frågorna*.

Faculty -> itempool -> reviewboard -> test -> post test review -> testbank

Avsikten är att ca 1200 frågor/år (eller mer) skapas som över kommande år ackumuleras till en större frågepool att slumpa ut provfrågor ifrån.
För att få en rättvis fördelning över kunskaps/utbildningsområdena används en matris och en fast fördelning om: 1/3 preklin, 1/3 klin och 1/3 beteendevetenskap (konsultationskunskap, socialmedicin m.m.)

Matris: organsystem ? disciplin (ex: respiration ? farmaka; cardio ? fysiologi o.s.v.)

Poängsättning:
? 1 rätt = 1 poäng
? inget svar = 0 poäng
? felaktigt = -1/antal möjliga felaktiga svar (5 svarsalternativ = 4 felaktiga -> -¼)

Poängsättningen normeras och räknar samman alla fyra test under läsåret. Poängnormeringen graderas in i: bra, godkänt och underkänt.
Exempel: godkänt - underkänt ? godkänt ? underkänt = underkänd;
underkänt ? godkänt ? underkänt ? godkänt = godkänd (senaste resultat viktas högre)

Resultatet presenteras i tabellform med statistik och jämförelse med hela den övriga studentgruppen. För att det skall bli meningsfullt krävs det att varje student har tillgång till en egen mentor/lärare som kan diskutera igenom resultatet och svagheter som kan behöva förbättras. Studenterna har möjlighet att inkomma med klagomål på enskilda frågor till ?reviewboard? som genomför en ?post test review? (i snitt sållas 5 % av frågorna bort).

Det finns ett krav på fakulteten från ?reviewboard? att kunna redovisa relevans för varje fråga i förhållande till vad en läkare bör kunna, vilket är en förutsättning för att inte enbart enkla frågor på till exempel cellyteproteiner och liknande (och i övrigt irrelevant kunskap för yrkesutövningen) skall utgöra merparten av provet. [core curriculum]

Det skall fungera som komplement till övrig pedagogisk undervisning/examination (seminarier, temadagar, kursskrivningar, portfolio, PBL osv.).

Progresstestet är i första hand utarbetat för de skolor som använder PBL, men det finns inga hinder eller undersökningar som visar att det inte skulle fungera även för annan pedagogik.

FÖRVÄNTAD VINST/FÖRDEL
Ett mått på hur kunskapsutvecklingen hos studenter (både enskilda och gruppen) fortskrider genom utbildningens gång

Möjlighet att fånga upp studenter som sviktar i sin progress (kunskapsutveckling)

Ett statistiskt mått som hjälp vid jämförelser mellan olika fakulteters/universitets förmåga att lära studenter relevant kunskap

En ökad möjlighet till en samsyn i landet mellan vad som anses vara ?kärnkunskap?

Kan ev. leda till en ökad möjlighet för studenter att överföras mellan utbildningsorter

FARHÅGOR/NACKDELAR
Testning begränsad till ?faktoider? (säger inget
om den högre konceptuella förståelsen)

Svårt att samarbeta mellan fakulteter/universitet och utarbeta koncensus kring frågornas relevans för vad en läkare skall kunna

Finns risk för att progresstest ersätter annan examination och får för stor tyngd i förhållande till annan examinationsform

En ökad examinationspress/-börda på studenterna

Vid ev. underkännande ? konsekvens? Gå om ett år? -> Förlorad ersättning från CSN(?)

Ökad kostnad för universiteten

Vad är det ?reella värdet? för studenten? (Vad säger testet egentligen om studentens färdigheter? Ex en smal kurs med få antal frågor kan missas kontinuerligt och ändå få godkänt på testet som helhet)

Och så vidare...

Vad tycker ni?
2010-02-04 04:02
Bra om det innebär att kunskap uppvärderas inom den svenska läkarvärlden. Kanske kan leda till att fler läkare sträcker på ryggarna.
För att skriva kommentarer måste du bli medlem

copyright © 2017 underlakare.se